KOFICE NEWS

2023년 지역문화 국제교류 지원사업 기획지원 우수사업 발표

등록일 2023-08-29 조회 7695

2023년 지역문화 국제교류 지원사업 기획지원 우수사업 발표


2023년 지역문화 국제교류 지원사업 ‘기획지원’에 함께해주신 모든 지자체 및 지역 문화예술단체·기관에 감사드립니다.

우수사업으로 최종 선정된 지자체 및 수행단체는 다음과 같습니다.                                      1. 최종 선정 결과

지자체

수행기관

경남 함안군 

풍물패청음                                       2. 기타

                                        - 상세내용 및 추후 일정 개별 공지

                                        - 02-3153-1730, 1748 (교류기반팀 임서영, 심영은) / lin.k@kofice.or.kr