KOFICE NEWS

<2023 한류연계 협업콘텐츠 기획개발 지원(CAST)> 사업 글로벌 플랫폼 유통지원형 참여기업 공모 심사 결과발표

등록일 2023-07-14 조회 9385

<2023 한류연계 협업콘텐츠 기획개발 지원(CAST)> 사업의 글로벌 플랫폼 유통지원형 참여기업 공모에

관심을 가져주신 지원 기업에 감사 말씀드립니다. 심사 결과를 아래와 같이 발표 합니다.


                                              최종 선정 기업(*가나다 순)

연번

 기업명

1

디에코컴퍼니

2

라임캐스트

3

베럴라인

4

지앤씨앤씨

                                                * 선정 기업에게는 사업관련 별도의 안내가 있을 예정입니다.